Monday, June 21, 2010

கரடி

  • ரடி நாய்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. பழுப்புக்கரடி 9 அடி நீளமும் 780 கிலோ எடையும் கொண்டது. கரடி குளிர் காலத்தை தூங்கியே கழிக்கும். கரடிக்கு மோப்பசக்தி அதிகம்.
இரவில் கரடிகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும். கரடி மரங்களில் தலைகீழாக ஏறும்.

No comments:

Post a Comment