Saturday, September 5, 2009

எல்லைக் கோடுகள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லைக் கோடு--ராட்கிளிப் கோடு.

இந்தியா - சீனா எல்லைக் கோடு--மக்மோகன் கோடு.

பாகிஸ்தான் -ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக் கோடு--டூராண்ட் லைன்.

No comments:

Post a Comment