Tuesday, September 22, 2009

பாம்புகள்

  • பாம்புகள் இல்லாத நாடு பின்லாந்து.
  • பாம்பு இனத்தில் மிகப் பெரியது அனகோண்டா.
  • பாம்புக்கு வாசனை அறியும் சக்தி அதன் நாவில் உள்ளது.
  • பாம்புகள் பல மாதங்கள் உண்ணாமல் இருக்கும் ஆற்றல் உடையது.
  • பாம்புகளுக்கு காதுகள் இல்லை. ஆனால் ஒலியை உணரும் ஆற்றல் உண்டு.
  • இங்கிலாந்தில் 50 செ.மீ நீளமுள்ள பாம்புகள் உள்ளன.
  • நன்கு வளர்ந்த ராஜநாகம் 18 அடி நீளம் வரை இருக்கும்.
  • மலைப் பாம்புகளுக்கு விஷம் கிடையாது.

No comments:

Post a Comment